Skip to main content

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla Praktyka Lekarska Przemysław Roś ul. Mościckiego 30/1 33-100 Tarnów NIP:9930037947 REGON:523398609 recepcja@instantdoctor.pl (zwanego dalej: „InstantDoctor”).
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Instant Doctor dostępnego pod adresem www.instantdoctor.ploraz www.instantcannabis.pl(dalej: „Serwis”).

2 Definicje
Serwis Instant Doctor- to platforma umożliwiająca korzystanie z usług medycznych na odległość, w tym konsultacji online z lekarzami oraz dostępu do materiałów edukacyjnych z zakresu medycyny.
Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z serwisu i realizacji usług telemedycznych.
Usługi telemedyczne – opieka zdrowotna świadczona na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, innych systemów łączności.
Formularz – wypełniany przez pacjenta zamawiającego konsultację za pośrednictwem serwisu. Pacjent zobowiązuje się do wypełniania formularza zgodnie z prawdą, stanem faktycznym .
E-recepta- recepta wydana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. E-recepta wydana jest zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wydawania recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745)
E-zwolnienie- zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy. E-zwolnienie wystawione z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Instant Doctor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

II Rejestracja i korzystanie z serwisu

Rejestracja i korzystanie z Serwisu

Aby skorzystać z usług Serwisu, Użytkownik musi założyć konto, podając swoje dane osobowe oraz adres e-mail i telefon.

Po utworzeniu konta, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu użytkownika, gdzie może przeglądać dostępne usługi, umawiać się na konsultacje oraz korzystać z materiałów edukacyjnych.

Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz do ich aktualizacji w przypadku zmiany.

Użytkownik ma obowiązek utrzymania poufności swojego hasła do konta w Serwisie.

III. Płatności i rozliczenia

Użytkownik dokonuje płatności za usługi świadczone przez Serwis za pomocą dostępnych systemów płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow

W ramach dostępnych metod płatności Paynow oferuje:

 • Integracje BLIK zarówno z  sześciocyfrowym kodem jak i integrację BLIK White Label,
 • Wszystkie najważniejsze banki w ramach płatności Pay-By-Link (szybki przelew),
 • Transakcje kartami Visa oraz Mastercard, w tym Płatności Walutowe,
 • Integrację GPay (Google Pay)

Wszelkie opłaty za usługi są przedstawiane w Serwisie w złotówkach. W przypadku rezygnacji z usługi lub jej niewykorzystania przez Użytkownika, nie przewiduje się zwrotu kosztów.

Odpowiedzialność
Instant Doctor dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone w ramach Serwisu były na jak najwyższym poziomie, jednakże nie gwarantuje pełnej satysfakcji Użytkownika.

Po zrealizowaniu płatności, serwis InstantDoctor.pl oczekuje na zaksięgowanie srodków na koncie bankowym.

Serwis dokłada wszelkich staranności aby konsultacja lekarska odbyła się do godziny od dokonania skutecznego zamówienia.

W przypadkach losowych bądź braku dostępności lekarzy serwis gwarantuje realizacje wnioskowanej usługi medycznej w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin od momentu złożenia skutecznego zamówienia – zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym praktyki lekarskiej.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego czasu, pacjent może ubiegać się o zwrot środków za opłaconą usługę w trybie reklamacyjnym.

Instant Doctor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu, w tym za nieprawidłowe działanie usług, awarie systemów informatycznych oraz za działania osób trzecich.

IV Reklamacje i zwroty

W przypadku reklamacji dotyczących świadczonych usług, Użytkownik powinien zgłosić reklamację na adres e-mail: reklamacje@instantdoctor.pl, podając swoje dane kontaktowe, opis problemu oraz ewentualne dowody nieprawidłowości.

Instant Doctor zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Instant Doctor zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych błędów lub zaniechań, a w przypadku niemożności ich naprawienia, do przedstawienia odpowiedniej rekompensaty.

Umowa o świadczenie usługi polegającej na konsultacji lekarskiej za pomocą systemów teletransmisji zostaje zawarta na czas wykonania usługi lub odmowy wykonania usługi;

 1. wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza kwalifikacyjnego, akceptacji Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, wniesienia opłaty za konsultacje lekarską zgodnej z cennikiem w wysokości określonej podczas składania zamówienia.
 2. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem usługi(przed kontaktem lekarza z pacjentem) wysyłając informację o odstąpieniu na adres e-mail reklamacje@instantdoctor.pl.
 3. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed rozpoczęciem świadczenia medycznego, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 14 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty.

 

V Dane osobowe i ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest

Praktyka Lekarska Przemysław Roś ul. Mościckiego 30/1 33-100 Tarnów NIP:9930037947 REGON:523398609

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Serwisu oraz klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie.

VI Obowiązki pacjenta

Podczas korzystania z usług telemedycznych, pacjent zobowiązany jest do:

 1.  Podawania prawdziwych, aktualnych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, ponieważ przekazanie nieprawdziwych danych może negatywnie wpłynąć na dalsze świadczenie usług telemedycznych;
 2.  Zapoznawania się z korespondencją udostępnioną przez portal;
 3. Stosowania się do zaleceń lekarza odnośnie przyjmowania leków oraz zapoznania się z ulotką dołączoną do leku. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze świadczeniodawcą, innym lekarzem lub farmaceutą;
 4. Akceptacji decyzji lekarza, która jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji w ramach jednej usługi telemedycznej, jeżeli uzna, że na podstawie informacji przekazanych przez pacjenta, nie jest w stanie dalej udzielać pomocy medycznej;
 5. Poinformowania lekarza o wszelkich alergiach, nadwrażliwościach, wcześniejszych reakcjach niepożądanych na leki oraz przeciwwskazań, które mogą wpłynąć na proces leczenia;
 6. Informowania świadczeniodawcy o wszelkich zmianach stanu zdrowia, które mogą wpłynąć na dalsze świadczenie usług telemedycznych;
 7. Zachowania poufności i nieudostępniania swojego identyfikatora oraz hasła do portalu innym osobom.
 8. Udostępnienia lekarzowi konsultującemu historii recept za pomocą Internetowego Konta Pacjenta zwanego dalej IKP, dostępnego na stronie gov.pl. W szczególności gdy wystawiania jest recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1. Wówczas lekarz na mocy rozporządzenia zobowiązany jest dokonać weryfikacji dokumentacji medycznej pacjenta za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234) W przypadku gdy pacjent nie posiada aktywnego konta IKP lekarz zobowiązany jest do zebrania wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii. W przypadku odmowy udzielenia dostępu do w/w dokumentacji lekarz nie ma możliwości wystawienia recepty na preparaty wymienione w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje). Reklamacje oraz zwroty nie będą uwzględniane. Poradnik dostępny https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/nowe-zasady-dla-recept-na-psychotropy

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby InstantDoctor
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2023 r.